Informacje dla kandydatów i kandydatek do pracy

Zanim wyślesz do nas swoje CV, przeczytaj poniższe informacje:

1. Wyrażenie zgody oraz bezpośredni cel przetwarzania twoich danych osobowych przez DlaSpania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w Twoim CV bo jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.

2. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

3. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych

W razie konieczności skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

- adres e-mail: [email protected]

- telefon: +48 883 907 303

- adres pocztowy: DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

4. Możliwość wykorzystania twoich danych w innym celu

Zawsze przetwarzamy dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. W szczególności przetwarzamy dane osobowe Kandydatów na Pracowników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DlaSpania.pl, w celach:

• egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych DlaSpania.pl oraz DlaSpania Sp. z o.o. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa;

• obsługa Twoich próśb w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z procesem rekrutacji;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

• udzielania odpowiedzi na zapytania organów publicznych lub sądowych (np. Policji lub organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną) lub żądania takich organów;

• przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na DlaSpania Sp. z o.o. w stosunku do Pracowników.

5. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

W przypadku Kandydatów niebędących obywatelami polskimi, możemy zbierać dane z dokumentów poświadczających tożsamość – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do odpowiednich organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną.

Podanie Twoich innych danych jest dobrowolne.

6. Uprawnienia wobec DlaSpania w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DlaSpania; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia każdej z tych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

9. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

Możemy przekazywać dane osobowe naszym Pracownikom bez których przeprowadzenie rekrutacji nie byłoby możliwe, w szczególności Pracownikom działu Kadr, kierownikom, menedżerom, a także do ściśle związanego z nami podmiotu, wspólnika DlaSpania Sp. z o.o. - ProSpanek SE z siedzibą w Pradze. Dotyczy to sytuacji udostępniania danych osobowych Kandydatów do pracy DlaSpania Sp. z o.o. do ProSpanek SE dla celów przeprowadzania rekrutacji, udostępniania danych osobowych Kandydatów do pracy DlaSpania Sp. z o.o. do ProSpanek SE oraz dostawcom usług na rzecz tych podmiotów dla celów obsługi korporacyjnej i innych narzędzi w tym serwerów sieciowych oraz internetowych oraz urządzeń związanych z przechowywaniem i archiwizacją danych – w zakresie danych osobowych Kandydatów do pracy przetwarzanych przez DlaSpania Sp. z o.o. oraz dostarczanych przez Kandydatów za pomocą takich narzędzi.

Możemy również przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim spoza DlaSpania Sp. z o.o., aby realizować cele wymienione w punkcie 1 i 4, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

• podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie DlaSpania Sp. z o.o., takie jak: nasi dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych, podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową, podmioty świadczące obsługę księgową, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez DlaSpania Sp. z o.o.. DlaSpania Sp. z o.o. ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących prywatność.

• podmioty takie, jak: agencje pracy tymczasowej (w zakresie danych osobowych pracowników tymczasowych), podmioty kontrolujące dostęp do sklepów (np. administratorzy budynków, w których mieści się sklep) lub podmioty świadczące usługi ochrony.

Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że DlaSpania Sp. z o.o. nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one dane osobowe. DlaSpania Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

• wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

10. Okres przechowywania Twoich danych

DlaSpania przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do procesu rekrutacji.  

Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DlaSpania.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DlaSpania.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000), Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141 z późn. zm.).